Storm_Center

病毒安全知识,电脑网络技术,手工杀毒方法,答疑解决笔记

导航

XPVCOM.sys

[XPVCOM Port / xpvcom][Running/Manual Start]
  <system32\DRIVERS\XPVCOM.sys><N/A>

Guard32.dll

O20 - 未知 - AppInit DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

BDARemote.exe

[BDARemote]
  <C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动\BDARemote.lnk --> C:\Program Files\USB TV\EM28XX\BDARemote.exe>

IGALIVE.sys

[IGALIVE / IGALIVE][Running/Auto Start]
<\??\C:\Program Files\IGALIVE\IGALIVE.sys><N/A>

WinFLdrv.sys / WinVd32.sys

[WinFLdrv / WinFLdrv][Running/Auto Start]
<system32\WinFLdrv.sys>
[WinVd32 / WinVd32][Running/Auto Start]
<\??\C:\WINDOWS\system32\WinVd32.sys>

SPCP825K.sys

[Sunplus Serial port driver / SPCP825K][Stopped/Manual Start]
  <system32\DRIVERS\SPCP825K.sys>

hookidle.sys / roothook.sys

  hookidle.sys和roothook.sys都是微点的驱动程序,但一些安全工具,如360等,或杀毒软件,如卡巴斯基等,会误报hookidle.sys和roothook.sys为可疑文件或木马。

360安全卫士误报FT2492.sys

  用360安全卫士做个“体检”,只给出44的低分,原因除了没开它的主动防御以及有部分软件没更新外,最主要的是发现一个可疑的启动项,就是这个FT2492.sys,360认为FT2492.sys是一个可疑驱动程序:c:\windows\system32\DRIVERS\FT2492.sys,其实这里的FT2492.sys是游戏手柄的USB驱动程序。

sx.sys

[sx / sx][Stopped/Manual Start]
  <\??\C:\WINDOWS\system32\sx.sys>

aswSP.sys

SSDT
0x77 0xA7DD064E \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.sys
0x7A 0xA7DD008C \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.sys
0x80 0xA7DD00F0 \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.sys

分页:[«][9][10][11]12[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][»]
  • 微信订阅号
    微信订阅

文章归档-鼠标滑过查看

本站出现的所有广告均不代表本人及本站观点立场 | 关于我 | 网站地图 | 联系邮箱 | 返回顶部
Copyright 2008-2018 www.stormcn.cn. All Rights Reserved. Powered By Z-Blog. 闽ICP备09000343号

闽公网安备 35010202000133号